KRCN@CHINA 
KoreanAds@China

 

KRCN = Korea@China
CNCC = ChinaAds@China

W  =  CHONGQING & W S  =  HONG KONG & S 0  =  BEIJING & Central N  =  SHENYANG & N E  =  SHANGHAI & E
XINJIANG 新疆省 GUANGDONG 广东省 IN.MONGOLIA 内蒙古
 Heilongjiang
黑龙江省
         JILIN 吉林省
LIAONING  辽宁省
JIANGSU 江苏省
GANSU 甘肃省 * HONG KONG * 香港 * BEIJING 北京直辖市
*
TIANJIN 天津直辖市
* SHANGHAI * 上海
NINGXIA 宁夏省 * MACAU * 澳门 HEBEI 河北 ZHEJIANG 浙江省
QINGHAI 青海省 FUJIAN 福建省  SHANDONG山东省 SHANXI 山西省 HENAN 河南省
SHAANXI 陕西省 GUANGXI 广西省 HAINAN 海南省 ANHUI 安徽 HUBEI 湖北
  XIZANG // TIBET 西藏 SICHUAN 四川省 YUNNAN 云南省 HUNAN 湖南 JIANGXI 江西
                                         KRCN@ CHINA   KRCN@  中国
  중국  한상업소
 중국  소식안내
 중국  분류광고
 중국  산업통상
Electro 01
电气/电子

電的/電子
전기/전자

1- E
Entrtain02
娱乐/音乐
娛樂/音樂
연예/음악

2- N-P-V-X
Fashion 03
时尚/艺术
時尚/藝術
'패션/아트
3- F- J-
Y
Foods 04
食品/烹饪

食品/烹飪
음식/요리

4- G- R
Health 05
健康/美景

健康/美容
건강/뷰티

5- B-D-H-O
General 06
一般/孩子
一般/孩子
일반/아동

6- C- K
Industry 07
工业
/环境
產業/環境
산업/환경

7- I
Leisure 08
体育/旅游

運動/旅遊
운동/관광

8- S- T
Service 09
贸易/经济
貿易/經濟
경제/마트

9-ALMRe
In
Web 10
网页/文化
網頁/文化
웹진/문화
0-Q-U-W-Z
E N  P  V  X F  J   Y G   R B  D  H  O C   K I S   T A L M Re In  Q   U  W  Z
Electro Products
Services

E
전자전기

E
电子 电气
产品
服务


eNtertain
N 엔터테인
N 娱乐 音乐
Fashion
F'패션/의류
时尚
Grocer
G 식품
G
食品
Beauty
B 미용
B
美景
Com. Prod.
C 일반제품
C
一般商品

Com.Service
C 일반용역
C 一般服务

Industrial Products
I 산업제품
I
工业产品

Industrial Service
I 산업용역

I 工业服务

Sports
S 스포츠
S
体育
Accounting
A 회계
A
会计
Web  NeWs
W 웹 뉴스
WWeb
网页
Photo
P 사진

照片
Healthy
H 건강
H 健康
Travel
T  여행
T 旅游
Law
L 법률  
L 律师
Book/Quest
Q 책 / 수

Q=Books
Video 
V 비데오

V  视频
Jewelry
J 보석
珠宝
Restaurant
R 식당
R 餐厅
Doctor
D 의사/병원
D 医生
  Mart /Trade
M 마트/무역
M  市场
EdU
U  교육

U=edU
教育
X LineDate
X 라인/데이트
XLine 约会 
Yarn/Textile
Y 실/섬유
Y 线 纺织
OMed/Vet
O 한방/수의
O 草药
Kids 
K 아동/틴
K 孩子
Insurance
In  보험

In 保险
Realty
Re 부동산
Re  房地产
OrgZ/ReliZ
Z 모임/종교

Z 宗教 会议
Wh 1 Mf
Wh 2 Mf
Wh 3 Mf
Wh 4 Mf
Wh 5 Mf
Wh 6 Mf
Wh 7 Mf
Wh 8 Mf
Wh 9 Mf
Wh 0 Mf
 JP38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = Mf / Wh / Pro ABCDEFGHIInJKLMNOPQRReSTUVWXYZ = Retail / Service <?!>
W  =  CHONGQING & W S  =  HONG KONG & S 0  =  BEIJING & Central N  =  SHENYANG & N E  =  SHANGHAI & E
XINJIANG  / XJ GUANGDONG  / GD INNER MONGOLIA / IM HEILONGJIANG  / HL JIANGSU  / JS
新疆省  / 新 广东省  / 内蒙古自治区 黑龙江省  / 黑 江苏省  / 苏
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
     
GUANGZHOU   广州
SHENZHEN  
深圳
DONGGUAN   东莞
HUIZHOU   惠州
HOHHOT   呼和浩特
HARBIN   哈尔滨
MUDANJIANG   牡丹江
NANJING   南京
SUZHOU  
苏州
WUXI  
无锡
LIANYUNGANG   连云港
GANSU  / GS * HONG KONG *  * BEIJING * JILIN  / JL * SHANGHAI *
 甘肃省  / 甘 香港 北京直辖市 吉林省  / 吉 上海
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N  F G B  C I S M W
 P   J R  H K  T L U
   V  Y    D       A  Q
  X      O     In Re  Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
LANZHOU   兰州
HONG KONG   香港
BEIJING   北京直辖市
CHANGCHUN   长春
YANBIAN   延边
SHANGHAI  
上海
NINGXIA  / NX * MACAU * HEBEI  / HB LIAONING  / LN ZHEJIANG  / ZJ
宁夏省  / 宁 澳门  河北  / 辽宁省  / 辽
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J R H K   T L U
  V Y   D       A Q
  X     O     In Re Z
     
     
MACAU   澳门
*TIANJIN   天津直辖市
QINHUANGDAO   秦皇岛
CHANGZHOU   常州
SHIJIAZHUANG   石家庄
SHENYANG   沉阳
DALIAN   大连
FUSHUN   抚顺
DANDONG   丹东
YINGKOU   营口
ANSHAN   鞍山
SHENGZHOU   嵊州
YIWU   义乌
HANGZHOU   杭州
WENZHOU   温州
   
*TIANJIN   天津直辖市
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
E N F G B C I S M W
  P J  R H K    T L U
   V  Y    D       A Q
X O In Re Z
   
         
(function (d, w) {var x = d.getElementsByTagName('SCRIPT')[0];var f = function () {var s = d.createElement('SCRIPT');s.type = 'text/javascript';s.async = true;s.src = "//np.lexity.com/embed/YW/95185e0914476d9bf809ccefeb663933?id=62ed3f565c47";x.parentNode.insertBefore(s, x);};w.attachEvent ? w.attachEvent('onload',f) :w.addEventListener('load',f,false);}(document, window));